GDPR sdělení ke splnění informační povinnosti

 

 

Společnost Pavlína Jirsáková
IČO: 75044102
se sídlem : Bor u Chroustovic 46, 538 63  Chroustovice

 („Správce“)

zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem náboru zaměstnanců, pracovněprávní agendy,mzdové agendy, docházky, provozování e-shopu , ochraně majetku kamerovým systémem, zasílání obchodních sdělení, pořádání akci a soutěží v rámci firmy Pavlína Jirsáková, upozornění na novinky ,jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo,  adresa, telefonní číslo, e-mail,  a to na základě zákonné povinnosti, plnění smlouvy ( resp.opatření před uzavřením smlouvy), provozem IT, ochranou majetku kamerovým systémem,  souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Kontaktní údaje Správce
Pavlína JIRSÁKOVÁ, Bor u Chroustovic 46, 538 63 Chroustovice
tel. 733 183 384, e-mail : info@bio-natural.cz